top of page
logosup-removebg-preview.png

Vedtægter for Stand Up Paddle Odense (SUPO)

   

Senest revideret 12-06-2021

 

§1 Navn og hjemsted

Foreningen SUPO er stiftet den 13.4.2016 og har hjemsted i Odense Kommune. Foreningen er tilknyttet Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF), International Rafting Federation (IRF), International Surfing Association (ISA) og European Surfing Federation (ESF).

 

§2 Formål

Foreningens formål er at dyrke stand up padle og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er desuden foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 12 år. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Alle medlemmer har indflydelse på foreningen og har stemmeret. Overstiger aldersgruppen 12 – 16 år mere end 1/3 af medlemstallet, nedsætte der en ungdomsafdeling med en repræsentant i bestyrelsen. 

 

§4 Indmeldelse

Oplysninger om indmeldelse står på foreningens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

§5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

 

§6 Kontingent

1. Kontingentet for medlemmer vedtages på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

2. Kontingent dækker samtidigt medlemskab af Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) & Dansk Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)

 

3. Medlemmer kan forvente yderligere udgifter til idrætsdeltagelsen, det vil sige medlemmets deltagelse i kurser og ture. Udgifter for disse arrangementer vil blive fremlagt af trænere og/eller bestyrelsen så tidligt som muligt før arrangementets gennemførelse.

 

§7 Restance

1. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse til den oplyste mailadresse, 

Hvis kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles at det er slettet af foreningens medlemsliste.
 

2. Ny optagelse kan kun ske mod betaling af gælden.

 

§8 Udelukkelse og eksklusion

1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), hvis vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
 

2. På grund af foreningens tilslutning til både DSRF, IRF, ISA og ESF forpligter ethvert medlem at følge de love og bestemmelser disse foreninger har udstedt.
 

3. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dags- ordenen som et særligt punkt.
 

4. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

§9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel der sendes elektronisk.

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt eller elektronisk til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller brevstemme.

 

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.


4. Vedtagelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsen budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

8. Valg af 1 suppleanter for 1 år.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

10. Eventuelt.
 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse mv.

1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent.
 

2. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 17 og § 18.
 

3. For at varetage funktionen som formand eller kasserer skal man være fyldt 18 år.
 

4. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til foreslåede bestyrelsen.
 

5. Afstemning skal, hvis 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.
 

6. Referat fra generalforsamling sendes elektronisk til alle medlemmer.

Referat godkendes og underskrives af dirigenten.

Øvrige referater kan udleveres ved henvendelse. 

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13 Bestyrelsen

1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
 

2. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 

3. Bestyrelsen kan udpege støttemedlemmer. Hvis de aktivt støtter eller repræsenterer klubben eller sporten, for en periode af 2 år, herefter genvurderes støttemedlemsskabet. Støttemedlemmer er kontingentfrie.
 

4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 

5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
 

6. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
 

7. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand udpeges i ulige årstal og næstformand samt kasser udpeges i lige årstal.

Suppleant vælges for 1 år

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. § 9.

 

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den ordinære generalforsamling afgive årsrapport for det foregående år til revisoren.

Årsrapporten forelægges generalforsamlingen til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i inden den ordinære generalforsamling gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 2000 kr. kræves dog skriftlig godkendelse via mail af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 1000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

bottom of page